Generelle rejsebestemmelser

Kipling Travel er gennem Danmarks Rejsebureau Forening underlagt ”Loven om pakkerejser”, der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse.

 

Almindelige betingelser for pakkerejser – Kipling Travel

Kipling Travel er gennem Danmarks Rejsebureau Forening underlagt ”Loven om pakkerejser”, der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. I det følgende sørger vi for at kunden som rejsende med Kipling Travel, er gjort opmærksom på at aftalegrundlaget er klart ved rejsens bestilling og det er derfor vigtigt, at kunden har sat sig grundigt ind i rejsens program samt rejseplan, faktura, generelle bestemmelser, evt. samtykkeerklæringer og praktiske rejseoplysninger.

Se vores samtykkeerklæring:
samtykkeerklæring for brug af paskopier, evt. specialmenuer og special assistance her

1. Aftaleindgåelse:

1.1. Bestilling - aftaleindgåelse

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og Kipling Travel er indgået og bindende for begge parter, når et bekræftet tilbud accepteres af kunden og betalinger er overholdt. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Aftalen er ikke bindende for Kipling Travel eller kunden før depositum er rettidigt indbetalt. Har kunden ikke accepteret tilbuddet inden den fastsatte tidsfrist, er Kipling Travel ikke længere bundet af tilbuddet.

Ved indbetaling af depositum accepterer kunden vilkårene for rejsen inkl. evt. særlige forhold som måtte fremgå af rejseplanen, rejseprogrammet eller fakturaen samt disse almindelige betingelser og Kipling Travels privatlivspolitik (GDPR).

Kunden har pligt til ved modtagelse af rejsetilbuddet at gennemgå de fremsendte dokumenter og straks reagere over for Kipling Travel, såfremt disse ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

1.2. Rejsedokumenter

Fremsendelse af rejsedokumenter osv., foregår på den e-mailadresse, som kunden har oplyst. Fremsendelse af endelige rejsedokumenter som ex. flybilletter og vouchers mv., sker 10-14 dage før afrejse.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Kipling Travel kan kontakte kunden både før og under rejsen.

Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne inden fem hverdage før afrejsen, skal kunden straks kontakte Kipling Travel.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger og straks reagere over for Kipling Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

2. Pris og betaling

Rejsens pris omfatter det på fakturaen oplyste, heriblandt obligatoriske skatter og afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, kunden har købt hos Kipling Travel og som kan opkræves hjemmefra.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, der ikke er mulige at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af kundens faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos kunden, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

 

Ved tilmeldingen betales depositum jf. den gældende faktura. Ønskes der afbestillingsforsikring gennem Kipling Travel skal denne senest indbetales samtidig med depositum. Vi gør opmærksom på, at visse rejser har særlige vilkår og strengere afbestillingsvilkår. Dette vil i så fald fremgå af fakturaen.

Restbeløbet skal typisk være indbetalt senest 60 dage før afrejse, eller den på fakturaen anførte dato. Såfremt fristen for indbetaling af depositum eller restbeløbet ikke overholdes, bortfalder Kipling Travels leveringspligt.

 

3. Afbestillings- og rejseforsikring

Forsikringsforhold er alene kundens ansvar. Ved bestilling bør kunden overveje, om kunden vil tegne en sygeafbestillingsforsikring eller om kunden er dækket i forvejen. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen (tjek evt. eget forsikringsselskab). Forsikringspræmien kan, som med depositum, ikke refunderes i forbindelse med nogen form for afbestilling.

Alle rejsende skal være behørigt forsikrede under selve rejsen, dette er et ufravigeligt krav. Dette gælder især sygdom- og hjemtransportforsikring og den skal dække den nævnte rejse samt evt. højder eller temaer som måtte indgå på rejsen.

Ønsker kunden at tegne en sygeafbestillingsforsikring og/eller en rejseforsikring samt Årsrejseforsikring med sygeafbestillingsforsikring via Kipling Travel, skal kunden meddele Kipling Travel dette, inden aftalen er endeligt indgået.

Kipling Travel modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.

 

4. Kundens generelle pligter:

 

4.1. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og evt. bevis for påkrævede vaccinationer. Dette er kundens eget ansvar at sørge for rettidigt.

Kipling Travel oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om hvorvidt der evt. er specielle pas og visumkrav. Kipling Travel fremsender desuden øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse og henviser til læge og eller vaccinationscenter om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter som vaccinationskrav eller lignende. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte Kipling Travel for yderligere information om disse regler.

Kunden skal selv søge visum og der gøres opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. Kipling Travel har ikke ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved indrejse. Kipling Travels oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere med danske forfædre. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab osv., skal kunden gøre Kipling Travel opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

 

4.2. Navne på rejsedokumenter

Kunden skal opgive fulde navn jf. gældende pas ved bestilling. Dette er kundens eget ansvar og kan IKKE ændres efter bestilling. Har Kipling Travel ikke modtaget korrekte oplysninger, kan kunden ikke holde Kipling Travel ansvarlig for eventuelle ekstraomkostninger, der kan tilfalde kunden.

 

4.3. Rettidigt fremmøde

Alle anførte tider på rejseplanen er i lokal tid. Tids- og andre ændringer kan forekomme i luftfartsselskabernes fartplaner.

Det er derfor vigtigt, at kunden kontrollerer afgangstiderne – og gentjekker afrejsetider inden enhver flyrejse. Kunden skal altid selv huske at tjekke om der er ændringer på flyafgange.

Normalt er check-in to timer før afrejse, hvilket betyder, at kunden skal have foretaget check-in på det angivne tidspunkt. Kunden skal selv sørge for at fortage check-in i så god tid, at der ikke opstår problemer med pladsreservationen – det er ikke nok at have lufthavnen i sigte – check-in skal være gennemført.

Flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse alene.

 

Kunden skal desuden have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med luftfartsselskabets regler og de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal selv aktivt holde sig underrettet om videre eller hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for evt. andre inkluderede transportmidler. Terminal- og gateændringer og tidsændringer på flyafgange sker ofte og er uden for Kipling Travels kontrol. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor Kipling Travel.

 

4.4. Ordensbestemmelser

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens dele, som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler, guider, praktiske oplysninger. Kunden skal have sat sig ind i praktiske oplysninger og evt. graderingssystem. Som allerede nævnt forudsætter deltagelse i den aktuelle rejse, at kunden er bekendt med de givne oplysninger og følger de her givne anvisninger. Det skal desuden bemærkes, at kunden forventes at være bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur -og klimamæssige situation på destinationen. Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af Kipling Travel, vores lokale repræsentanter eller offentlig myndighed bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

4.5. Manglende efterlevelse

Overholder kunden ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod Kipling Travel, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

 

5. Ændringer af den indgåede aftale

 

5.1. Overdragelse af pakkerejsen

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr afhængig af den pågældende rejse. På grupperejser med dansk rejseleder kan rejsen overdrages mod et gebyr på kr. 750 (i særlige tilfælde højere). Meddelelse om overdragelse på grupperejser skal gives til Kipling Travel på et varigt medium senest 65 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af Kipling Travel, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage individuelle pakkerejser er oftest ikke mulig og kan helt eller delvist begrænses af Kipling Travel, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå af kundens fakturas betalingsdatoer.

I den forbindelse henledes kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (ikke refunderbare flybilletter).

Det vil fremgå af kundens faktura, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

 

5.2. Prisændringer

Kipling Travel kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • Prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
 • Skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,
 • Valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

 

Prisen kan desuden reguleres såfremt valutakursen stiger mere end 4 % på tidspunktet for restbetalingen. Ved ændringer i rejsens pris underretter Kipling Travel kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til at hæve aftalen.

 

5.3. Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Kipling Travel hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Kipling Travel at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde alle de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Kipling Travel er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, som Kipling Travel ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen og en helt ny bestilling.

 

5.4. Kipling Travels ændringer af pakkerejsen

Kipling Travel er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage justeringer og småændringer i pakkerejsen uden kundens samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Kipling Travel inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse tydeligt oplyser kunden om de pågældende ændringer.

På en stor del af Kipling Travels eventyrrejser, trekkingture og ekspeditioner må kunden som deltager være forberedt på ikke så få ændringer i ruteforløb. Dette er meget vigtigt at gøre sig klart hjemmefra, og acceptere på rejsen. Der kan arbejdes med sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr og andre lokale forhold og begivenheder.

 

6. Aftalens ophør:

 

6.1. Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

 

6.2. Afbestilling af pakkerejsen

Kunden kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående afbestillingsvilkår:

 • Ved afbestilling efter endelig bekræftelse og indbetaling af depositum, flybilletter og evt. afbestillingsforsikring, er dette tabt.
 • Ved afbestilling 95-61 dage før afrejse opkræves 75 % af rejsens pris udover evt. udstedte flybilletter.
 • Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejsen er hele rejsens pris tabt.

 

6.2.1. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder kan rejsen afbestilles vederlagsfrit, hvis de danske myndigheder fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

Kan kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

 

6.3. Kipling Travels opsigelse

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat grupperejse, kan denne aflyses indtil 30 dage før afrejse (dog tilstræber Kipling Travel at give besked senest 60 dage før afrejse). Der er typisk afrejsegaranti ved min. 10 deltagere med mindre andet er anført.

 

6.3.1. Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

En rejse kan ligeledes aflyses, på grund af udefra kommende omstændigheder som Kipling Travel og vore samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). I ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil Kipling Travel altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.

 

7. Mangler og reklamation:

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Kipling Travel, de lokale repræsentanter på rejsemålet eller til den partner eller underleverandør, som manglen angår. Hvis Kipling Travels repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe tilfredsstillende, skal kunden reklamere direkte over for Kipling Travel på mail eller kontorets telefon samt vagttelefon uden for åbningstid. Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Kipling Travels medarbejdere og/eller underleverandører på stedet. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for kundens ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af eventuel kompensation.

Afhjælpes manglen, kan der ikke kræves forholdsmæssigt afslag, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe.

 

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Kipling Travel - skal hurtigst muligt efter rejsens afslutning fremsættes over for Kipling Travel. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod Kipling Travel gældende.

Kunden kan klage til: Kipling Travel A/S på info@kiplingtravel.dk

 

Kunden skal ved fremsendelsen af sin reklamation til Kipling Travel oplyse, om kunden også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af f.eks. flyforsinkelser via EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Kipling Travel har ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser i den erstatning og/eller kompensation, som kunden har modtaget fra transportøren.

 

8. Begrænsninger i Kipling Travels erstatningsansvar:

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Kipling Travel begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring). Kipling Travels erstatningsansvar kan derfor ikke overstige de beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Kipling Travel sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

9. Priser og gebyrer hos Kipling Travel

 • Fakturagebyr: finde ikke hos Kipling Travel
 • Gebyr til rejsegarantifond (inkluderet i rejsen)
 • Produktansvarsforsikring (inkluderet i rejsen)
 • Afrejsepapirer på brev: 150,-
 • Ekspres/rekommanderet brev: +200,-
 • Visum gennem Kipling Travel: visumomkostninger samt porto plus 650,-
 • Navneændring i forhold til det oplyste navn, kun hvor muligt. Ved udstedte billetter kan det betyde køb af helt ny billet.

 

10. Værneting og lovvalg:

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til Kipling Travel eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91. 2800 Kgs. Lyngby. Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.