Ubestegne bjerge i Nepal

Mulighed for førstebestigning

  Navn Højde Himal Region
1 Amphu Gyabien 5647 Mahalangur Solukhumbu
2 Amphu I 6840 Mahalangur Solukhumbu
3 Anidesh chuli 6960 Kanchenjunga Taplejung
4 Chabuk (Tsajirip) 6960 Kanchenjunga Taplejung
5 Chago 6893 Mahalangur Solukhumbu
6 Chandi Himal 6096 Chandi Himal Humla
7 Changla 6563 Changla Karnali
8 Changwatnang 6125 Chandi Himal Humla
9 Chaw Peak 6404 Kanchanjunga Janak
10 Chhochenphu Himal 6260 Kanchanjunga Janak
11 Chhubohe Peak 5603 Annapurna Manang
12 Chota Ri 6934 Khumbu Himal Solukhumbu
13 Dazaney (Dzanaye Peak) 6710 Kanchanjunga Taplejung
14 Dhaulagiri 6632 Saipal Bhajang
15 Dingiung Ri 6249 Gaurishankar Dolakha
16 Dogari Himal 6536 Dhaulagiri Dhaulagiri
17 Dragmorpa Ri (Panaya Tippa) 6185 Langtang Bagmati
18 Ek Rate Dada 6312 Makalu Shankhuwasava
19 Fimkof 6697 Saipal Bajhang
20 Gandharva 6248 Annapurna Gandaki
21 Ganesh VI 6480 Ganesh Gorkha
22 Ghustung North 6529 Dhaulagiri Dhaulagiri
23 Gorkha Himal 6092 Mahalangur Solukhumbu
24 Hongde 6556 Damodar Mustang
25 Hongde 6556 Mukut Mustang
26 Hongu (Sura Peak) 6764 Mahalangur/makalu Chamlang/Makalu
27 Hunku 6119 Mahalangur Solukhumbu
28 Jagdula Peak 5764 Jagdula Karnali
29 Jomsom Himal 6581 Damodar Mustang
30 Kalo Parbat 5419 Mukut Himal Dhaulagiri
31 Kambong Peak 6570 Dhaulagiri Dhaulagiri
32 Kande Hiunchuli 6627 Patrasi Karnali
33 Kang Nagchugo 6735 Gaurishankar Dolakha
34 Kanjerawa 6612 Kanjiroba Karnali
35 Kanti Himal 6859 Kanti Mugu
36 Khangri West 6773 Mahalangur Sagarmatha
37 Khayan 6186 Mansiri Gandaki
38 Khiurikala 5806 Saipal Bajhang
39 Khumjung 6699 Damodar Mustang
40 Kojichwa Chuli 6439 Kanti Himal Karnali
41 Kokthang 6148 Kanchanjunga Singalila
42 Kumbatse 6639 Mahalangur Solukhumbu
43 Kyungya Ri 2 6506 Langtang Bagmati
44 Kyungya Ri 1 6599 Langtang Bagmati
45 Lachama chuli 6721 Changla Himal
46 Lanpo Peak 6965 Kanchanjunga Janak
47 Lhayul Peak 6397 Api Himal Humla
48 Linku Chuli1 (Pig Pherago Shar) 6719 Mahalangur Rolwaling
49 Linku Chuli2 (Pig Pherago Nup) 6659 Mahalangur Rolwaling
50 Lintren 6713 Mahalangur Solukhumbu
51 Loshar I 6930 Kanchenjunga Taplejung
52 Loshar II 6860 Kanchenjunga Taplejung
53 Lumba Sumba 5670 Kanchenjunga Taplejung
54 Lumba Sumba Peak 5672 Lumbasumba Taplejung
55 Luza Peak 5726 Mahalangur Taplejung
56 Mariyang 6528 Kanjiroba Karnali
57 MDM Peak 6270 Kanchenjunga Taplejung
58 Mojka Peak 6032 Kanchenjunga Taplejung
59 Nagpai Gosum II 7296 Mahalangur Solukhumbu
60 Nagpai Gosum III 7110 Mahalangur Solukhumbu
61 Nampa 6755 Gurans Mahakali
62 Nampa II 6700 Gurans Darchula/Bajhang
63 Nampa III 6618 Gurans Darchula/Bajhang
64 Nampa South 6580 ByasュRikhi Darchula/Bajhang
65 Nangamari 1 6547 Kanchanjunga Janak
66 Nangamari 2 6205 Kanchanjunga Janak
67 Nar Phu 5748 Peri Gorkha
68 Panalotapa 6687 Mahalangur Rolwaling
69 Panbuk Ri 6716 Mahalangur Solukhumbu
70 Pandra 6850 Kanchanjunga Taplejung
71 Panpoche 1 (Pang Phunch) 6620 Mansiri Gandaki
72 Panpoche 2 (Pang Phunch) 6504 Mansiri Gandaki
73 Pashuwo 6177 Langtang Gandaki
74 Patrasi 6450 Patrasi Karnali
75 Peak 4 6736 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu
76 Peak 43 6779 Mahalangur Solukhumbu
77 Phole 6645 Kanchenjunga Taplejung
78 Phu Kang 6694 Peri Himal Manang
79 Phungi 6538 Mansiri Gandaki
80 Pokharkan 6348 Damodar Manang/Mustang
81 Punchen Himal 6049 Mansiri Gandaki
82 Punchen Himal 6049 Mansiri Gandaki
83 Rokapi 5467 Saipal Bhajang
84 Romaopen Peak 5407 Saipal Bhajang
85 Rothong 6682 Kanchanjunga Singalila
86 Saldim (Peak 5) 6374 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu
87 Sat Peak 6220 Kanchenjunga Taplejung
88 Shantishikhar 7591 Mahalangur Sagarmatha Khumbu
89 Sharphu I 7070 Kanchenjunga Taplejung
90 Sharphu II 6154 Kanchenjunga Taplejung
91 Sharphu III 6885 Kanchenjunga Taplejung
92 Sharphu IV 6433 Kanchenjunga Taplejung
93 Sharphu V 6328 Kanchenjunga Taplejung
94 Sharphu VI 6076 Kanchenjunga Taplejung
95 Sherson (Peak 3) 6422 Mahalangur/ makalu Chamlang/Makalu
96 Sisne 5849 Sisne Karnali
97 Sobitongie 6670 Kanchenjunga Taplejung
98 SurmaュSarovar North 6523 Surma Saravar Lekh Bajhang
99 Suyaokang 5960 Kanchenjunga Taplejung
100 Takargo 6771 Mahalangur Rolwaling
101 Takphu Himal 6395 Nalakankar Karnali
102 Taple Sikhar (Cross Peak) 6341 Kanchenjunga Taplejung
103 Thulagi Peak 7059 Mansiri Gandaki
104 Tilje 5697 Peri Manang
105 Tilkang 6369 Nalakankar Karnali
106 Tobsar Peak 6100 Siringi Himal Gorkha
107 Tso Karop Kang 6556 Kanjibora Humla
108 White Wave 5809 Kanchenjunga Taplejung
109 Yakawa Kang 6482 Damodar Mustang
110 Yanme Kang 6206 Kanchanjunga Janak
111 Yokopahar (Nampa VIII) 6401 Gurans Darchula/Bajhang
112 Yubra Himal 6035 Langtang Himal Bagmati